UWAGA !

DOTYCZY WYPEŁNIENIA OŚWIADCZENIA NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA ŚMIECI


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dobrzec” w Kaliszu informuje, że Uchwałą Nr XXXII/474/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. Rada Miasta Kalisza zmieniła stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od 1 stycznia 2021 r. stawki tej opłaty wynosić będą:

1) za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny 29,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca,

2) za odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny (niesegregowane) - 58,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Rada Miasta wprowadziła jednocześnie częściowe zwolnienia z opłaty w wysokości 6 zł miesięcznie od obowiązującej stawki opłaty dla:

1) gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tzn. dochód dla osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty 701 zł, a dochód dla osoby w rodzinie nie przekracza 528 zł na osobę. Powyższe kryterium dochodowe obowiązuje do IX 2021.

2) gospodarstw domowych rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.


UWAGA !

W PRZYPADKU KORZYSTANIA ZE ZWOLNIENIA NALEŻY BEZWZGLĘDNIE WYPEŁNIĆ PKT D OŚWIADCZENIA. MOŻNA SKORZYSTAĆ TYLKO Z JEDNEGO ZWOLNIENIA, NAWET JEŚLI SPEŁNIONE SĄ OBA WARUNKI.


Natomiast Uchwałą Nr XXXIII/483/20 z dnia 10 grudnia 2020 r. Rada Miasta wprowadziła nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzględniający osoby korzystające ze zwolnień w opłatach.

W związku z tym Spółdzielnia przesyła Państwu "Oświadczenie na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty (...)", również zawierające rubryki umożliwiające skorzystanie ze zwolnień z części opłaty przez osoby spełniające warunki określone przez Radę Miasta.

Nowych oświadczeń nie trzeba składać jeżeli liczba osób zamieszkałych nie uległa zmianie od złożenia ostatniego Oświadczenia.

Natomiast w przypadku zmiany stanu osobowego w lokalu lub zamiaru skorzystania ze zwolnień w opłacie, złożenie nowego Oświadczenia jest obowiązkowe (art. 6m ust. 1c ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Prosimy o staranne wypełnienie Oświadczenia i przekazanie do Spółdzielni w terminie do 08 stycznia 2021 roku (do skrzynki na korespondencję w biurze Spółdzielni przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7 lub w Administracji Osiedla przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 23).