Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Dobrzec” w Kaliszu działając na podstawie § 39 i 40 Statutu Spółdzielni informuje, że w dniach 20-23 lipca 2020r. o godz. 1700 w Zespole Szkół nr 9 (aula) przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24 odbędzie się  
 Walne Zgromadzenie (I część WZ w dniu 20-07-2020, II  część WZ w dniu 21-07-2020, III część WZ w dniu 22-07-2020
, IV część WZ w dniu 23-07-2020) Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Dobrzec” w Kaliszu.

 

Porządek obrad WZ w dniach  20 – 23 lipca 2020 r.

 

1.       Otwarcie obrad i wybór prezydium Walnego Zgromadzenia.

2.       Rozpatrzenie sprawozdań za 2019 r.

1)       Rady Nadzorczej,

2)       Zarządu z działalności Spółdzielni i sprawozdania finansowego.

3.       Zapoznanie ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.

4.       Zapoznanie z listem polustracyjnym Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie – lustracja działalności inwestycyjnej za 2019 rok.

5.       Wybór komisji skrutacyjnej  (3-5 osób).

6.       Dyskusja w zakresie przedstawionych sprawozdań.

7.       Podjęcie uchwał w sprawie:

                               1)  zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r.,

                               2)  zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 r.,

                3)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 r.

                4)  podziału nadwyżki bilansowej za 2019 r.                  

8.       Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

9.       Wydanie kart wyborczych z listą kandydatów na członka Rady Nadzorczej ( wybory uzupełniające jednego członka Rady Nadzorczej ).

10.    Dyskusja.

11.    Przeprowadzenie wyborów.

12.    Sprawozdanie Komisji skrutacyjnej w przedmiocie wyników głosowania.  

13.    Zamknięcie obrad.

Sprawozdania i projekty uchwał będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia   wyłożone są do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7

                - pokój nr 20    w każdym dniu roboczym w godz. od 700 do 1500, w poniedziałek od godz. 800 do 1600.

            oraz umieszczone na stronie internetowej Spółdzielni. Członek ma prawo zapoznania się z tymi dokumentami.

               

                Kandydata do obsadzenia jednego mandatu członka Rady Nadzorczej przypadającego na II część Walnego Zgromadzenia obradującą 21.07.2020r. należy zgłaszać w terminie do dnia 3.07.2020r. zgodnie z postanowieniami Statutu Spółdzielni. Warunkiem ubiegania się o mandat członka Rady Nadzorczej jest złożenie karty zgłoszenia i oświadczenia kandydata. Kartę zgłoszenia należy pobrać w pokoju nr 20. W wyborach uzupełniających na karcie wyborczej umieszcza się tylko kandydatów zamieszkujących w obrębie II części Walnego Zgromadzenia.

                W związku z zagrożeniem wywołanym koronawirusem, Walne Zgromadzenie odbędzie się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa. Członków Spółdzielni zobowiązuje się do zabrania maseczek ochronnych (osoby nie posiadające maseczki nie zostaną wpuszczone na salę obrad). W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo prosimy o odpowiedzialne zachowanie i nie uczestniczenie w obradach Walnego Zgromadzenia w przypadku występowania objawów infekcji, powrotu  z obszarów zagrożenia lub gdy mieli Państwo w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą: chorą, przebywającą na kwarantannie, izolacji, podejrzaną o zakażenie, powracającą z zagranicy i w każdym innym przypadku wskazującym na możliwość zarażenia wirusem SARS-CoV-2.

Ponadto informujemy, że również z uwagi na występujący stan epidemii i konieczność ograniczenia czasu trwania zebrania do niezbędnego minimum, sprawozdania wyłożone do wglądu i dostępne na stronie internetowej Spółdzielni, nie będą odczytywane na zebraniu.