Informacja dla mieszkańców


Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Kalisza obowiązująca stawka za odbiór odpadów komunalnych z zachowaniem segregacji wynosi 23 zł od osoby.

Dla wygody mieszkańców Kalisza został uruchomiony przy ul. Bażanciej 1a, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie można nieodpłatnie dostarczyć następujące rodzaje odpadów:

- meble i inne odpady wielogabarytowe;

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

- przeterminowane leki i chemikalia inne niż niebezpieczne, farby, lakiery, przeterminowane oleje i tłuszcze;

- zużyte baterie i akumulatory;

- odzież i tekstylia;

- zużyte opony pochodzące z gospodarstwa domowego;

- odpady budowlane i rozbiórkowe, wytworzone w ramach prowadzonych we własnym zakresie robót budowlanych.


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej pod adresem:

www.puk-kalisz.pl/pszok/regulamin.


W okresie od 4 stycznia 2020r. do 19 grudnia 2020r. PSZOK będzie czynny w każdą sobotę miesiąca w godzinach od 8.00 do 16.00 z wyjątkiem:


11.04.2020r zamiast tego dnia PSZOK bedzię czynny 10.04.2020r.

02.05.2020r. zamiast tego dnia PSZOK będzie czynny 30.04.2020r.

15.08.2020r. zamiast tego dnia PSZOK będzie czynny 14.08.2020r.

26.12.2020r. zamiast tego dnia PSZOK będzie czynny 18 i 19.12.2020r.


W myśl zapisu nowej uchwały nie będą już odbierane odpady budowlane i poremontowe oraz opony, które należy odtąd dostarczać we własnym zakresie do PSZOK-u.


Odpady wielogabarytowe można wystawiać przy pojemnikach na odpady komunalne w dniu poprzedzającym termin odbioru.

Obowiązujące terminy odbioru odpadów wielogabarytowych zostaną podane na tablicach ogłoszeniowych w klatkach schodowych wg harmonogramu odbioru odpadów komunalnych.


Wywóz odpadów wielogabarytowych nastąpi w dniach:


07.01.2020r.; 04.03.2020r.; 06.05.2020r.; 01.07.2020r.; 07.10.2020r.


Przypominamy także o obowiązku segregowania odpadów komunalnych z wykorzystaniem odpowiednio oznaczonych pojemników, gdyż zgodnie z uchwałą Rady Miasta, jeżeli obowiązek segregacji odpadów nie zostanie spełniony skutkować to będzie zastosowaniem opłaty podwyższonej w wysokości 46 zł od zadeklarowanej osoby.