Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Dobrzec” w Kaliszu działając na podstawie § 39 i 40 Statutu Spółdzielni informuje, że w dniu 21-24 maja 2018r. o godz. 1700  w Gimnazjum Nr 9 (aula) przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24 odbędzie się  Walne Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Dobrzec  w Kaliszu.

( 21 maja I część, 22 maja II część, 23 maja III część, 24 maja IV część)

 

            Porządek obrad

1.      Otwarcie obrad i wybór prezydium Walnego Zgromadzenia.

2.      Rozpatrzenie sprawozdań za 2017 r.

1)      Rady Nadzorczej,

2)      Zarządu z działalności Spółdzielni i sprawozdania finansowego.

3.      Zapoznanie ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.

4.      Zapoznanie z listami polustracyjnymi Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP – lustracja działalności inwestycyjnej za 2016 i 2017 rok.

5.      Wybór komisji skrutacyjnej  (3-5 osób).

6.      Dyskusja w zakresie przedstawionych sprawozdań.

7.      Podjęcie uchwał w sprawie:

                        1)  zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 r.,

                        2)  zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 r.,

3)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017r i podziału

                        nadwyżki bilansowej.

8.      Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

9.      Wydanie kart wyborczych z listą kandydatów na członka Rady Nadzorczej ( wybory uzupełniające jednego członka Rady Nadzorczej ).

10.  Dyskusja.

11.  Przeprowadzenie wyborów.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Dobrzec     w Kaliszu.

13.  Sprawozdanie Komisji skrutacyjnej w przedmiocie wyników głosowania.  

14.  Zamknięcie obrad.

 

            Sprawozdania i projekty uchwał będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia      wyłożone są do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7

            - pokój nr 20    w każdym dniu roboczym w godz. od 700 do 1500,

                                    w poniedziałek od godz. 800 do 1600.

            Członek ma prawo zapoznania się z tymi dokumentami.

           

            Kandydata do obsadzenia jednego mandatu członka Rady Nadzorczej          przypadającego na IV część Walnego Zgromadzenia obradującą 24.05.2018r. należy     zgłaszać w terminie do dnia 04.05.2018r. zgodnie z postanowieniami Statutu       Spółdzielni. Warunkiem ubiegania się o mandat członka Rady Nadzorczej jest             złożenie karty zgłoszenia i oświadczenia kandydata. Kartę zgłoszenia należy pobrać    w pokoju nr 20.  W wyborach uzupełniających na karcie wyborczej umieszcza się tylko           kandydatów zamieszkujących w obrębie IV części Walnego Zgromadzenia.