Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Dobrzec” w Kaliszu działając na podstawie § 39 i 40 Statutu Spółdzielni informuje,

że w dniu 20-23 maja 2019r. o godz. 1700 w Zespole Szkół nr 9 (aula) przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24

odbędzie się   Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Dobrzec” w Kaliszu.

 

Porządek obrad WZ w dniach  20 – 23 maja 2019 r.

1.      Otwarcie obrad i wybór prezydium Walnego Zgromadzenia.

2.      Rozpatrzenie sprawozdań za 2018 r.

1)      Rady Nadzorczej,

2)      Zarządu z działalności Spółdzielni i sprawozdania finansowego.

3.      Zapoznanie ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.

4.      Zapoznanie z listem polustracyjnym Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP
w Warszawie – lustracja pełna działalności Spółdzielni za lata 2016-2018 w tym działalności inwestycyjnej za 2018 r.

5.      Wybór komisji skrutacyjnej  (3-5 osób).

6.      Dyskusja w zakresie przedstawionych sprawozdań.

7.      Podjęcie uchwał w sprawie :

                        1)  zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r.,

                        2)  zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 r.,

            3)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r.,

            4)  podziału nadwyżki bilansowej za 2018 r.

8.      Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

9.      Wydanie kart wyborczych z listą kandydatów na członków Rady Nadzorczej.

10.  Dyskusja.

11.  Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej.

12.  Wydanie kart wyborczych z listą kandydatów na członków Rady Osiedla.

13.  Sprawozdanie Komisji skrutacyjnej w przedmiocie wyników głosowania na członków Rady Nadzorczej.

14.  Przeprowadzenie wyborów na członków Rady Osiedla.

15.  Sprawozdanie Komisji skrutacyjnej w przedmiocie wyników głosowania na członków Rady Osiedla.  

16.  Zamknięcie obrad.

 

Sprawozdania i projekty uchwał będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia wyłożone są do wglądu
w biurze Spółdzielni przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7      

            - pokój nr 20     w każdym dniu roboczym w godz. od 700 do 1500,

                                     w poniedziałek od godz. 800 do 1600.

            Członek ma prawo zapoznania się z tymi dokumentami.

           

Kandydatów na członków Rady Nadzorczej i Rad Osiedli można zgłaszać  w terminie do dnia 2 maja 2019r. zgodnie z postanowieniami Statutu Spółdzielni. Warunkiem ubiegania się o mandat członka Rady Nadzorczej i Rady Osiedla jest złożenie karty zgłoszenia i oświadczenia kandydata.

Kartę zgłoszenia można pobrać w pokoju nr 20.