Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Dobrzec” w Kaliszu działając na podstawie § 39 i 40 Statutu Spółdzielni informuje, że w dniach 14- 17 czerwca 2021r. o godz. 1700 w Zespole Szkół nr 9 (aula) przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24 odbędzie się  Walne Zgromadzenie (I część WZ w dniu 14 czerwca, II część WZ w dniu 15 czerwca, III część WZ w dniu 16 czerwca, IV część w dniu 17 czerwca) Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Dobrzec” w Kaliszu.

 

Porządek obrad :

1. Otwarcie obrad i wybór prezydium Walnego Zgromadzenia.

2. Rozpatrzenie sprawozdań za 2020 r.

                1) Rady Nadzorczej,

                2) Zarządu z działalności Spółdzielni i sprawozdania finansowego.

3. Zapoznanie ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania

    finansowego za rok obrotowy 2020.

4. Zapoznanie z listem polustracyjnym Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie

    – lustracja działalności inwestycyjnej za 2020 rok.

5. Wybór komisji skrutacyjnej  (3-5 osób).

6. Dyskusja w zakresie przedstawionych sprawozdań.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

              1)  zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r.,

              2)  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2020 r.,

3)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 r.

4)  podziału nadwyżki bilansowej za 2020 r.                  

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

9. Wydanie kart wyborczych z listą kandydatów na członka Rady Nadzorczej ( wybory uzupełniające

    jednego członka Rady Nadzorczej ).

10. Dyskusja.

11. Przeprowadzenie wyborów.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Dobrzec  w Kaliszu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia maksymalnej wysokości środków finansowych

      przeznaczonych na nabycie gruntów pod budownictwo mieszkaniowe.

14. Sprawozdanie Komisji skrutacyjnej w przedmiocie wyników głosowania.  

15. Zamknięcie obrad.

 

Sprawozdania i projekty uchwał będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia wyłożone są do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7 -  pokój nr 20 

w każdym dniu roboczym w godz. od 700 do 1500,  w poniedziałek od godz. 800 do 1600.

oraz umieszczone na stronie internetowej Spółdzielni. Członek ma prawo zapoznania się z tymi dokumentami.

               

                Kandydata do obsadzenia jednego mandatu członka Rady Nadzorczej przypadającego na III część Walnego Zgromadzenia obradującą 16.06.2021r. należy zgłaszać w terminie do dnia 28.05.2021r. zgodnie z postanowieniami Statutu Spółdzielni. Warunkiem ubiegania się o mandat członka Rady Nadzorczej jest złożenie karty zgłoszenia i oświadczenia kandydata. Kartę zgłoszenia należy pobrać w pokoju nr 20. W wyborach uzupełniających na karcie wyborczej umieszcza się tylko kandydatów zamieszkujących w obrębie III części Walnego Zgromadzenia.

 

                W związku z zagrożeniem wywołanym koronawirusem, Walne Zgromadzenie odbędzie się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa. Członków Spółdzielni zobowiązuje się do zabrania maseczek ochronnych (osoby nie posiadające maseczki nie zostaną wpuszczone na salę obrad). W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo prosimy o odpowiedzialne zachowanie i nie uczestniczenie w obradach Walnego Zgromadzenia w przypadku występowania objawów infekcji, powrotu z obszarów zagrożenia lub gdy mieli Państwo w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą : chorą, przebywającą na kwarantannie, izolacji, podejrzaną o zakażenie, powracającą z zagranicy i w każdym innym przypadku wskazującym na możliwość zarażenia wirusem SARS-CoV-2.Ponadto informujemy, że również z uwagi na występujący stan epidemii i konieczność ograniczenia czasu trwania zebrania do niezbędnego minimum, sprawozdania wyłożone do wglądu i dostępne na stronie internetowej Spółdzielni, nie będą odczytywane na zebraniu.