SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOBRZEC W KALISZU

O FIRMIE W PRZYPADKU AWARII KONTAKT Z NAMI CZYNSZE24 I DOKUMENTY
OFERTA MIESZKAŃ
PRZETARGI
LOKALE UŻYTKOWE GARAŻE PARKINGI
OGŁOSZENIA
WYŚLIJ POCZTĘ
AKTUALNOŚCI
STATUT I REGULAMINY
KLUBY I SEKCJE

Witamy na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej Dobrzec w Kaliszu


Dziś jest:
20.11.2017 r.

ZALOGUJ SIĘuniqa

WYBIERZ I KUP MIESZKANIE:
BUDYNEK NR A
BUDYNEK NR C
HALA GARAŻOWA NR D
www.dobrzec.plleroymerlin.plbzwbk.pl

Kredyty mieszkaniowe

Kredyty mieszkaniowe

Kredyty mieszkaniowe

BSZK

siec bezpieczeństwa

KKMK


PANORAMA DOBRZEC- OSTATNI ETAP BUDOWY BUDYNEK NR A-termin oddania I kwartał 2019

WYBIERZ I KUP MIESZKANIE:
LOKALE PIĘTRO I PIĘTRO II PIĘTRO III PIĘTRO IV PIĘTRO V PIĘTRO VI PIĘTRO VII PIĘTRO VIII
GARAŻE BUDYNEK NR C M.D.M OFERTA LEROY MERLIN LOKALIZACJA OPIS TECHNICZNY HALA GARAZOWA M POKAZOWE


MIESZKANIE DLA MŁODYCH

wybierzDofinansowanie w ramach programu "Mieszkanie dla Młodych" - po nowelizacji ustawy


Dofinansowania dla oferowanych mieszkań przy obecnym wskazniku wynoszącym: 3 478,50zł
Pow.mieszkania m2 10% - brak dziecka 15% - 1 dziecko 20% - 2 dzieci 30% - 3 dzieci
48,86 16 995,95zł 25 493,93zł 33 991,90zł 50 987,85zł
63,29 17 382,50zł 26 088,75zł 34 785,00zł 66 046,28zł
64,62 17 382,50zł 26 088,75zł 34 785,00zł 67 434,20zł


Dopłata do 1 m2 w ramach programu "Mieszkanie dla Młodych" w zależności od metrażu mieszkania i wielkości rodziny


Pow.mieszkania m2 10% - brak dziecka 15% - 1 dziecko 20% - 2 dzieci 30% - 3 dzieci
48,86 347,85zł 521,78zł 695,70zł 1043,55zł
63,29 274,81zł 412,21zł 549,61zł 1043,55zł
64,62 269,15zł 403,73zł 538,30zł 1043,55zł


Warunkiem otrzymania finansowego wsparcia jest zaciągnięcie kredytu o parametrach określonych w ustawie (zgodnie z § 6) :
1. Wyłącznie na zakup mieszkania lub wkład budowlany;
2. W kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania lub wkładu budowlanego;
3. W walucie polskiej, a umowa kredytu nie uzależnia zmiany wysokości raty kapitałowo - odsetkowej ani pozostającego do spłaty kredytu do zmiany kursu walut;
4. Na okres co najmniej 15 lat;
5. Na podstawie umowy kredytu, której stroną jest nabywca. Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej, do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.

Jak będzie obliczone dofinansowanie wkładu własnego?
"Dofinansowanie wkładu własnego wynosi 10 % kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie. Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone w odniesieniu do mieszkania, jeżeli powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza odpowiednio:
- 75 m2 dla lokalu mieszkalnego
- 85 m2 dla lokalu mieszkalnego, gdy nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci
"W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje własne lub przysposobione dziecko, kwota dofinansowania wynosi:
1) 150 % kwoty obliczonej zgodnie z zasadami wyżej opisanymi w przypadku jednego dziecka
2) 200 % kwoty obliczonej zgodnie z zasadami wyżej opisanymi w przypadku dwojga dzieci
3) 300 % kwoty obliczonej zgodnie z zasadami wyżej opisanymi w przypadku trojga lub większej liczby dzieci

Dodatkowe finansowe wsparcie, w formie spłaty części kredytu, może zostać przyznane nabywcy z tytułu urodzenia trzeciego lub kolejnego dziecka, jeżeli:
1) zdarzenie to miało miejsce w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania
2) po zaistnieniu tego zderzenia nabywca wychowuje co najmniej troje dzieci
Spłata części kredytu może zostać przyznana nabywcy raz - w wysokości 5 % kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oraz powierzchni ustalonej stosownie do powierzchni użytkowej zakupionego mieszkania.
Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone, jeżeli nabywca:
1) złożył wniosek o dofinansowanie wkładu własnego najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym ukończył 35 lat ;
2) do dnia ustanowienia lub przeniesienia na jego rzecz własności mieszkania nie był:
- właścicielem mieszkania lub lokalu mieszkalnego;
- właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny;
3) osobą której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub do jednorodzinny;
Powyższych warunków nie stosuje się w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci.

Wniosek odnośnie dofinansowania na MdM można składać w bankach, które podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego składa się wraz z wnioskiem o kredyt w wybranym przez siebie banku (lub bankach), który przystąpił do programu.
Po zweryfikowaniu dokumentów przez bank przyjmujący wniosek, dalsza procedura udzielania dofinansowania wkładu własnego odbywa się w ramach współpracy pomiędzy bankiem i Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zaleca się wcześniejszy kontakt z wybranym bankiem, który przystąpił do programu Mieszkanie dla młodych, w celu upewnienia się odnośnie do procedury i niezbędnych dokumentów. Jeżeli w okresie 5 lat od podpisania umowy, nabywca:
- wynajmie, sprzeda, bądź zmieni sposób użytkowania
- nabędzie prawo własności innego mieszkania
- spłaci wcześniej kredyt
część finansowego wsparcia podlega zwrotowi.


 Strona główna | W przypadku awarii  | Kontakt
    62-800 Kalisz ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7, tel. (062)-765-32-12 fax (062)-765-30-66, e-mail:spoldzielnia@dobrzec.pl