INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Dobrzec w Kaliszu ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7, 62-800 Kalisz;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Agnieszka Tomaszewska,             

                                                                               mail:kadry@dobrzec.pl;

                                                                               tel. 62/ 765-35-30 w. 40

3) przetwarzane będą nastepujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe oraz dane dotyczące lokalu,

4) celem przetwarzania jest wypełnianie obowiązków ustawowych i statutowych spółdzielni związanych z prowadzeniem działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami ,

- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, c i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. podstawą do przetwarzania danych osobowych są obowiązki prawne i prawnie uzasadnione interesy administratora danych i osób trzecich wynikające z przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych a w zakresie nieregulowanym w tych przepisach -Ustawy prawo spółdzielcze oraz o własności lokali i Kodeks Cywilny;

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą (oprócz Spółdzielni) :

- jednostki rozliczające media( woda, ciepło, odpady komunalne),

- jednostki prowadzące usługi w zakresie awarii zw, cw, gazowych, elektrycznych, domofonów,

- firmy informatyczne tworzące oprogramowanie dla SM DOBRZEC,

- jednostki, którym powierza się drukowanie książeczek opłat za lokale mieszkalne i niemieszkalne;

6) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub niezbędny dla realizacji ewentualnych roszczeń;

7) Pani/Pan ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, których dotyczyła wcześniejsza zgoda, a ponadto prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego;

8) podanie danych osobowych jest warunkiem korzystania z usług Spółdzielni oraz zawierania umów i innych czynności wynikających z przepisów ustawowych i statutowych. W przypadku umów nie podanie danych spowoduje, że umowa nie zostanie zawarta;

9) Pani/Pan dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.